Під час військового стану навчання проводиться в дистанційному форматі у Google Meet.


В перший день циклу самостійний перегляд лекцій за посиланням.


Практичні заняття на кафедрі відбувіються згідно календарно-тематичного плану.

Пропущені практичні заняття відпрацьовуються в індивідуальному порядку.

Для узгодження напишіть листа з темою "ВІДПРАЦЮВАННЯ" на адресу lordmu@ukr.net.


Відпрацювання пропусків без поважних причин зараховується з мінімальною сумою балів та оцінкою «задовільно» незалежно від рівня теоретичних знань студента.

Перелік контрольних питань знаходиться у вкладці «Учбові матеріали».

Формою контролю вивчення оториноларингології є диференційований залік для студентів медичних факультетів та екзамен (підсумковий модульний контроль) для студентів стоматологічного факультету.


Якщо студент не був допущений до диференційного заліку або набрав недостатню кількість балів (менше 120), перескладання заліку проводиться ЛИШЕ наприкінці семестру (січень/червень) у відведені деканатом дні, після відпрацювання всіх заборгованостей.


Оцінювання навчальної дисципліни

Для студентів МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ (диф.залік):

Оцінка успішності студента за кожну з 10 тем проводиться за традиційною 5-тибальною шкалою, після чого сума балів помножується на 4 (для отримання оцінки за 200-бальною шкалою).


Для студентів СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (екзамен):

Оцінка успішності на практичних заняттях проводиться за кожну з 12 тем за традиційною 5-тибальною шкалою, після чого сума балів помножується на 2 (max 120 балів).

Максимальна кількість балів, яку студент-стоматолог може набрати під час вивчення дисципліни становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами екзамену – 80 балів.

На екзамені студент отримує 4 оцінки (кожна max по 20 балів).

Екзамен проводиться в останній день циклу!

До екзамену допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу 65.Список підручників з оториноларингології, рекомендованих до навчання:


Оториноларингологія: підручник / Д.І.Заболотний, Ю.В.Мітін, С.Б.Безшапочний, Ю.В.Дєєва. - К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 472 с. (ISBN: 978-617-505-572-4)